Znak sprawy: DPS-G VII.502.226.2019
Grazymy,30.10.2019 r

ZAPYTANIE  O CENĘ

Dom Pomocy Społecznej w Grazymach zaprasza  do złożenia ofert w postępowaniu o  udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę (postępowanie dotyczące poszczególnych zadań, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro -art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

-Prawo zamówień zwalniający z jej stosowania) na dostawy - zadanie nr:

 1. mięsa CPV 15110000-2
 2. wędlin CPV 15131130-5
 3. pieczywa CPV 15810000-9
 4. produktów mleczarskich CPV 15500000-3
 5. produktów głęboko mrożonych CPV 15896000-5
 6. różnych artykułów spożywczych CPV15800000-6
 1. wyroby cukiernicze CPV 15810000-9
 2. jaja kurze CPV 03142500-3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ POZOSTAŁE INFORMACJE:

 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w asortymencie i ilości określonej w Załączniku Nr 2 do niniejszego zapytania w okresie do końca bieżącego roku od daty podpisania umowy.
 2. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być oznaczony w języku polskim zgodnie z wymaganymi przepisami, z załączonymi etykietami w języku polskim na opakowaniu jednostkowym, jak i zbiorczym, z opisem składu przechowywania, nazwę producenta i asortymentu, terminem produkcji i ważności.
 3. Wykonawca gwarantuje jakość dostarczanych artykułów zgodną z obowiązującymi normami, pełnowartościowe i świeże, z ważnymi terminami przydatności do spożycia.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. ,,O bezpieczeństwie żywności i żywienia”(Dz. U. 2010, Nr 136, poz. 914).
 5. Zamawiający ma prawo wyboru formy składania zamówienia po rozstrzygnięciu postępowania –telefonicznie, e-mailem lub faxem.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert niepełnych w danym zadaniu (rozpatrywane są tylko oferty kompletne w danym zadaniu zawierających cenę na Każdy produkt).
 1. Wykonawca określi jaki termin płatności będzie obowiązywał w trakcie trwania umowy składając formularz ofertowy.
 2. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku wyczerpania limitu ilościowego przedmiotu zamówienia dostarczać artykuły spożywcze(powyżej 20%) w cenie ofertowej do czasu zakończenia umowy.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka części/zadań lub całość przedmiotu zamówienia jeżeli pozwalają  na to jego możliwości techniczne i ekonomiczne.

 1. Fakturowanie dostaw artykułów spożywczych w związku ze zmianą przepisów dotyczących centralizacji podatku VAT powinno wyglądać następująco:

Nabywca: Powiat Olsztyński, Pl. G.J. Bema 5, 10-516 Olsztyn

 NIP: 739-38-51-648

Odbiorca/płatnik: Dom Pomocy Społecznej w Grazymach, Grazymy 1,

11-036 Gietrzwałd

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej należy przesłać na adres: Dom Pomocy Społecznej w Grazymach, Grazymy1, 11-036 Gietrzwałd „Oferta na dostawę artykułów spożywczych zadanie nr .....” lub w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 13.11.2019 do godz. 10:00, otwarcie ofert nastąpi dnia 13.11.2019 r o godz. 10:20
 2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest: pracownik dostępny pod numerem Tel: 89/513 14 61 lub 513 14 10

WAŻNE!

W przypadku wystąpienia rozbieżności w wielkości opakowań należy dokonać przeliczenia produktów. W razie wystąpienia niepełnych opakowań wynikających z przeliczenia należy dokonać zaokrąglenia w górę.

KRYTERIUM WYBORU OFERT:

 1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty kierować się będzie następującymi kryteriami: – cena oferty brutto – 60 %, Termin płatności – 40% (Termin:7 dni -10%, 14 dni- 20%, 21 dni - 30%, 30 dni - 40%.)
 2. Z oferentem, który otrzyma największą ilość punków w danym zadaniu zostanie podpisana umowa .

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Dyrektor zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania na dane zadanie bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 1. Postępowanie może się zakończyć wyborem najkorzystniejszej oferty, jeżeli wpłynie tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w niniejszym zapytaniu.

Załączniki:

1.Formularz ofertowy

2.Formularz cenowy na zadanie nr ......

3.Umowa (projekt)

TytułTypRozmiarDodany przez
Zapytanie o cenę - zał.1pdf979.28 KBSławomir Szatkowski
Formularz cen - zał.2doc324.50 KBSławomir Szatkowski
Wzór umowy - zał. 3doc6.20 MBSławomir Szatkowski
FORMULARZ OFERTOWY NA ZADANIEdoc28.00 KBSławomir Szatkowski
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 31 październik 2019 10:07 Sławomir Szatkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 31 październik 2019 10:10 Sławomir Szatkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 listopad 2019 09:30 Sławomir Szatkowski