Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy wymagane prawem informacje:


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Domu Pomocy Społecznej w Grazymach reprezentowany przez Dyrektora Domu zwany dalej: Administratorem.
Adres: Dom Pomocy Społecznej
Grazymy 1
11-036 Gietrzwałd

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH


Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z postanowieniami RODO prowadzi Pani Agnieszka Opalach - Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Grazymach. W celu kontaktu udostępnia się adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


1. Dane osobowe mieszkańców (w tym ich opiekunów prawnych) przetwarzane będą w celach:
1) organizacji Mieszkańcom pobytu w DPS oraz zapewnienia im usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających - na podstawie przepisów prawa (Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej) w związku z art. 6 ust.1 lit. c - Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 9 ust. 2 lit. a - osoba której dane dotyczą wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach.
2) promocji działań Domu Pomocy Społecznej w Grazymach i fotorelacji z tych działań poprzez udostępnianie na stronie internetowej Domu, w publikacjach i folderach promujących Dom Pomocy Społecznej w Grazymach – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Mieszkańca/opiekuna prawnego na podstawie art. 6 ust.1 lit. a - osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
3) organizacji pomocy w dostępie do usług zdrowotnych - art. 6 ust.1 lit. a - osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
2. Dane osobowe pracowników przetwarzane będą w celu:
1) rekrutacji, na podstawie przepisów prawa (Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy i zgody kandydata do pracy,
2) realizacji umów o pracę lub cywilnoprawnych, na podstawie przepisów prawa -Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy w związku z art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. -przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, art. 6 ust.1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, art. 6 ust.1 lit. a - osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH


1. Odbiorcami danych osobowych mieszkańców będą organy publiczne i instytucje uprawnione do udostępnienia danych osobowych na podstawie przepisów prawa, min.: ZUS, Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy, Policja.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
2. Odbiorcami danych osobowych pracowników będą organy publiczne i instytucje uprawnione do udostępnienia danych osobowych na podstawie przepisów prawa, min: ZUS, Urząd Skarbowy, medycyna pracy, służby BHP i P-poż,.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
3. Dostęp do danych osobowych mieszkańców oraz pracowników wewnątrz struktury organizacyjnej Domu pomocy Społecznej w Grazymach, mają wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków służbowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane będą przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa, nie dłużej niż jest to konieczne.

PRAWO DOSTĘPU
1. Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływy na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - art. 6 ust.1 lit. a lub art.9 ust.2 lit. a - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679 – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
PROFILOWANIE
Informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w formie profilowania.

PRAWO SKARGI
Pracownicy i mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Grazymach mają prawo wniesienia skargi dotyczącej ochrony danych osobowych do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


KONSEKWENCJE NIE PODANIE DANYCH
1. Podanie przez mieszkańca danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej w Grazymach oraz do świadczenia usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej w Grazymach.
W przypadku danych osobowych, których podanie jest dobrowolne i Mieszkaniec wyraża na ich przetwarzanie zgodę min.: wizerunek, stan zdrowia - konsekwencją ich nie podania będzie pominięcie informacji dotyczącej jego osoby w publikacjach o wydarzeniach, które będą miały miejsce na terenie Domu Pomocy Społecznej i poza Domem lub uniemożliwi personelowi medycznemu pomoc w zorganizowaniu dla mieszkańca skorzystania ze świadczeń zdrowotnych.
2. Podanie przez pracownika danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o pracę. Konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości zatrudnienia lub kontynuacji zatrudnienia.
W przypadku danych osobowych, których podanie jest dobrowolne i pracownik wyraża na ich przetwarzanie zgodę min.: wizerunek - konsekwencją ich nie podania będzie pominięcie informacji dotyczącej jego osoby w publikacjach o wydarzeniach, które będą miały miejsce na terenie Domu Pomocy Społecznej i poza Domem.