· ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

(Dz. U. Nr 64, poz. 593) z późn. zm.;

· rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz.1837);

· ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego

(Dz. U. Nr 111 poz. 535) z późn. zm.;

· Statutu Domu Pomocy Społecznej w Grazymach;

· Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Grazymach;

Dom Pomocy Społecznej w Grazymach jest jednostką organizacyjną i budżetową Powiatu Olsztyńskiego, nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Olsztyński zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1998r. w sprawie określenia wykazu instytucji i jednostek organizacyjnych podległych lub podporządkowanych właściwym ministrom i centralnym organom administracji rządowej, wojewodom i innym terenowym organom administracji rządowej albo przez nich nadzorowanych, przekazywanych określonym jednostkom samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 147, poz. 965), przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 16 kwiecień 2019 23:28 Sławomir Szatkowski
Artykuł został zmieniony. środa, 17 kwiecień 2019 22:59 Sławomir Szatkowski