artykuły

Klauzula informacyjna - kontrahenci

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

1)      Administratorem Danych Osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Grazymach z siedzibą Grazymy 1, 11-036 Gietrzwałd;

2)      kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez e-mail:,   tel. 89 519 50 27;

3)      Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania zawartych umów oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 6 ust. 1 lit. b, c  RODO;

4)      odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych;

5)      Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

6)      Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa;

7)      mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych;

8)      mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

9)      podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz są Państwo zobowiązani do ich podania. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia wskazanych celów przetwarzania danych;

10)  Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna - opiekun prawny/kurator

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

1)      Administratorem Danych Osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Grazymach z siedzibą Grazymy 1, 11-036 Gietrzwałd;

2)      kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez e-mail: tel.;

3)      celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Grazymach wobec Pana/Pani podopiecznego na podstawie przepisów prawa oraz podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i akty wykonawcze do tej ustawy, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

4)      odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą: podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych;

5)      Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

6)      Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres, o którym mowa w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Domu Pomocy Społecznej w Grazymach;

7)      ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych;

8)      ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

9)      podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy oraz jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia wskazanych celów przetwarzania danych;

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Inspektor Ochrony Danych

tel.

Mail:

· ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

(Dz. U. Nr 64, poz. 593) z późn. zm.;

· rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz.1837);

· ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego

(Dz. U. Nr 111 poz. 535) z późn. zm.;

· Statutu Domu Pomocy Społecznej w Grazymach;

· Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Grazymach;

Dom Pomocy Społecznej w Grazymach jest jednostką organizacyjną i budżetową Powiatu Olsztyńskiego, nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Olsztyński zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1998r. w sprawie określenia wykazu instytucji i jednostek organizacyjnych podległych lub podporządkowanych właściwym ministrom i centralnym organom administracji rządowej, wojewodom i innym terenowym organom administracji rządowej albo przez nich nadzorowanych, przekazywanych określonym jednostkom samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 147, poz. 965), przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie.